معرفی

مقدمه:

غربالگری نوزادان (New born screening) یک برنامه بهداشت عمومی جهت غربالگری نوزادان بین 3 تا 5 روز بعد از تولد می باشد و لیستی از بیماری های قابل درمان از نظر بالینی که در بدو تولد قابل شناسایی نیستند را در برمی گیرد.

با توجه به اهمیت شناسایی زودهنگام در درمان بیماری های متابولیک، آزمایشگاه رازی بابل پیشگام در انجام غربالگری نوزادان در سطح کشور می باشد و با فراهم کردن پیشرفته ترین دستگاه ها و با استفاده از پرسنل با تجربه و آموزش دیده و پزشک مشاور فوق تخصص متابولیک در تشخیص بیماری های متابولیک پیشتاز است.

جایگاه مکانی: بخش متابولیک آزمایشگاه رازی از سال 1392 راه اندازی شده و در طبقه چهارم آزمایشگاه به عنوان یک بخش مستقل و دارای کلیه ابزار و تجهیزات لازم فعالیت می نماید.

همکاران بخش و تحصیلات: در این بخش سه پرسنل فنی ( دو کارشناسی ارشد و یک کارشناس آزمایشگاه) اشتغال به کار دارند. پرسنل بخش متابولیک با گذراندن دوره های آموزشی در ژاپن و تجربه چندین ساله مشغول خدمت در این راستا می باشند.

آزمایشات قابل انجام در بخش متابولیک:

دو سری تست در این بخش انجام می شود.

1- تست های غربالگری (Screening): این تست ها با دستگاه Tandem mass 8030 (Shimadzo) انجام می شود. نمونه مورد استفاده یک قطره خون بر روی کاغذ واتمن (Blood Spot) می باشد. دستگاه (LC/MS/MC) Tandem mass ، 48 ترکیب شامل آمیتواسید ها و آسیل کارنیتین ها را شناسایی نموده و بیشتر از 40 بیماری متابولیک ارثی را تشخیص می دهد. اگر این تشخیص از روزهای اولیه بعد از تولد (حدود 5-3 روزگی) و قبل از ظهور علائم انجام شود می توان بسیاری از این بیماری های را درمان یا کنترل نمود.

به جهت مکانیزه شدن کامل در بخش اسکرینینگ و نیز جهت افزایش سرعت و دقت انجام تست، آزمایشگاه رازی به عنوان اولین مرکز در خاورمیانه اقدام به خرید دستگاه پیشرفته Camag (از سوئیس) نموده است. بنابراین آزمایشگاه رازی قابلیت انجام حدود 1000 تست غربالگری در هر روز را دارد.

در این بخش همچنین 4 تست دیگر نیز به روش الایزا انجام می شود که هریک معرف یک بیماری متابولیک است. این آزمایشات شامل immune reactive trypsin  (IRT) جهت تشخیص بیماریCystic Fibrosis  ، Biotinidase جهت تشخیص Biotinidase deficiency ،  17- OH Progesterone جهت تشخیص هیپرپلازی آدرنال مادرزادی (CAH  ) و سنجش  Galactose  جهت تشخیص Galactosemia  می باشد.

2- تست های تأییدی (Conformation tests) : بیماری های تشخیص داده شده به وسیله دستگاه Tandem mass از تست های تآییدی استفاده می شود. چنانچه بیماری های مشخص شده در غربالگری از نوع اختلالات آمینو اسید (disorders Amino acid) باشد جهت تأیید نهایی از اندازه گیری آمینواسیدهای پلاسما به روش HPLC استفاده می شود. اگر بیماری از دسته اختلالات اسیدهای اُرگانیک (Organic acid disorders) باشد تأیید نهایی آن با اندازه گیری اسیدهای اُرگانیک ادرار توسط دستگاه GC/MC صورت می گیرد و اگر بیماری از نوع اختلالات اکسیداسیون اسیدهای چرب ((FAOD) fatty acid oxidation disorders) باشد، تأیید نهایی آن با اندازه گیری آسیل کارنیتین های پلاسما توسط دستگاه Tandem mass 8045 و به روش مشتق سازی و با استفاده از ستون انجام می گیرد.

در مجموع 52 اختلال متابولیک در آزمایشگاه رازی بابل غربالگری و تأیید نهایی می گردد.

کنترل کیفی: جهت کنترل صحت و دقت انجام تست ها در هر سری کار از دو کنترل low و High استفاده می شود و هر سال نمونه هایی از مرکز پاستور تهران به آزمایشگاه ارسال می گردد و نتایج مورد کنترل کیفی خارجی قرار می گیرد.

نحوه پذیرش و جواب دهی: پذیرش در بخش متابولیک توسط افراد آموزش دیده به طورمستقل از بقیه بخش های آزمایشگاه انجام می گیرد و به هر بیمار یک کد 24 رقمی منحصر به فرد در کل کشور تعلق می گیرد.

نتایج حاصل از آزمایشات این بخش ابتدا توسط پزشک فوق تخصص غدد اطفال و متابولیک که دوره آموزشی برای تفسیر تست های متابولیک را در دانشگاه شیمانه ژاپن گذرانده است تفسیر و تحلیل می گردد.


 بیماری های قابل تشخیص در بخش متابولیک :

Organic acid disorders (GC/MS)

Methylmalonic Acidemia                                            

MMA-semialdehyde dehydrogenase deficiency                                 

Propionic Acidemia                                        

Beta Ketothiolase Deficiency                                     

Isovaleric Acidemia                                        

3-Methylcrotonyl-CoA Carboxylase Deficiency                                 

Multiple Carboxylase Deficiency                               

3-OH-3-Methylglutaric Aciduria                                 

3-Methylglutaconic Aciduria                                      

Glutaric Aciduria Type I                                 

Glutaric Aciduria Type II                                

3-OH-Isobutyric Aciduria                               

5-Oxoprolinuria                                  

2-Hydroxyglutaric Acidemia                                      

4-Hydroxybutyric Aciduria                                        

Mevalonic Aciduria                                        

Glyceroluria                                        

Primary Hyperoxaluria Type I                                    

L-Glyceric Acidemia (Primary Hyperoxaluria Type II )                                  

2-Ketoadipic Aciduria                                    

Alkaptunuria                                                   

Urea Cycle Disorder  / OTC Deficiency                                 

Phenylketonuria                                  

Maple Syrup Urine Disease                            

Tyrosinemia Type I                                        

MCAD Deficiency                              

Canavan Disease                                            

Lactic Aciduria (Condition)                            

Respiratory chain disease                               

Ketosis (Condition)                             

Dicarboxylic Aciduria                                    

Ketotic dicarboxylic aciduria                          

Non-ketotic dicarboxylic aciduria                               

Cobalamin deficiency                         

3-Hydroxydicarboxylic Aciduria (Condition)                         

Zellweger Syndrome                                       

Metabloic disorders of purine and pyrimidine                        

Valproic acid treatment                                   

Ethosuccimide treatment                                 

Glycerol treatment                              

Carbocysteine administration                          

Aspirin administration                        

Sodium benzoate administration                                 

MCT milk feeding                              

Food containing vanilla taking                        

Special fomula containing vanilla feeding                              

Ascorbic acid infusion                        

Neonatal transient hypertyrosinemia                           

Severe liver dysfunction                                 

Hypoxia                                  

Acetonemic vomiting                          

Neuroblastoma                                   

Mitochondriopathy


Metabolic Screening by LC/MS/MS

Amino Acid Disorders

Phenylketonuria (PKU)                       

Biopterin Cofactor Deficiencies (GTPCH/ PTPS/ DHPR/ PCD Deficiency)                

Argininemia/Arginase Deficiency                   

Argininosuccinic Acid Lyase Deficiency (ASAL Deficiency)            

Citrullinemia, Type I /Argininosuccinic Acid Synthetase Deficiency (ASAS Deficiency)                  

Citrullinemia, Type I I (Citrin Deficiency)                  

Homocitrullinuria, Hyperornithinemia, Hyperammonemia – HHH                 

Homocystinuria Type I (Cystathionine beta-synthase Deficiency (CBS Deficiency))             

Homocystinuria Type I I (Defect in Methylcobalamine Synthesis )                

Homocystinuria Type I I I (MTHFR, MTR, MTRR, Cbl D v1, Cbl G Deficiencies)                

Methionine Adenosyltransferase Deficiency (MAT Deficiency)                    

Maple Syrup Urine Disease (MSUD)              

Ornithine Transcarbamylase Deficiency (OTC Deficiency)                

Carbamoylphosphate Synthetase Deficiency (CPS Deficiency)                      

Prolinemia                  

Tyrosinemia Type I, II, III                  

Gyrate atrophy of the choroid and retina                    

Ketotic hyperglycinemia                     

Non-ketotic hyperglycinemia  

Organic acid disorders

3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA Lyase Deficiency (HMG-CoA Lyase Deficiency)            

Isobutyryl-CoA Dehydrogenase Deficiency (IBD Deficiency)                       

2-Methylbutyryl-CoA Dehydrogenase Deficiency (Short/Branched-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency)               

3-Methylcrotonyl-CoA Carboxylase Deficiency (3MCC Deficiency)             

3-methylglutaconic aciduria (MGA Type I) (3-methylglutaconyl-CoA Hydratase Deficiency)                       

Cytosolic ß-Ketothiolase Deficiency              

Mitochondrial Acetoacetyl-CoA Thiolase Deficiency (3-Oxothiolase Deficiency)                 

Glutaric Acidemia-Type I (GA I)                    

Isovaleric Acidemia (IVA)                  

Methylmalonic Acidemias                  

Succinyl-CoA synthetase Deficiency (SUCLA2 Deficiency)              

Propionic Acidemia (PA)                    

Multiple-CoA Carboxylase Deficiency / Holocarboxylase Synthetase Deficiency (MCD)                 

Multiple-CoA Carboxylase Deficiency / Biotinidase Deficiency                    

2-methyl-3-hydroxybutyryl-CoA Dehydrogenase Deficiency (2M3HBA Deficiency)                       

Ethylmalonic Encephalopathy (EE)

 

Fatty Acid Oxidation disorders

Primary Carnitine Deficiency (PCD Deficiency)                    

Secondary Carnitine Deficiencies                   

Carnitine/acylcarnitine Translocase Deficiency (CACT Deficiency)              

Carnitine Palmitoyl Transferase Deficiency-type 1 (CPT 1 Deficiency)                     

Carnitine Palmitoyl Transferase Deficiency-type 2 (CPT 2 Deficiency)                     

Multiple acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency (MAD Deficiency)/Glutaric acidemia type-2 (GA-2)            

Short-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency (SCAD Deficiency)                    

Short Chain Hydroxy Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency (SCHAD Deficiency)               

Medium-Chain Acyl-Coenzyme A Dehydrogenase Deficiency (MCAD Deficiency)             

Very Long Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency (VLCAD)               

LCHAD / TFP Deficiency                   

                                   

 

                       

 

 

تجهیزات

امکانات و تجهیزات بخش:

       1-     دستگاه(Shimadzu) Tandem Mass 8030

       2-    دستگاه (Shimadzu) Tandem Mass 8045

       3-    دستگاه (Shimadzu)  GC/MS

       4-    دستگاه (Shimadzu) HPLC 

       5-    دستگاه اتوسمپلر- اتوپانچر CAMAG

       6-    دستگاه Elisa Washer & Elisa Reader

       7-    سانتریفیوژ یخچال دار

       8-    Heater Block Thermo

       9-    Nitrogen Generator 

     10- و ده ها دستگاه متفرقه .....

گالری
تصویری ثبت نشده است.
بروزرسانی: 15:22:19 1397/01/28
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه